Софтуер с отворен код

Отвореният код не означава само достъп до изходния код. Условията за разпространение на софтуера с отворен код трябва да отговарят на следните критерии:

Свободно разпространение

Лицензът не ограничава никоя страна да продава или раздава софтуера като компонент от обобщено разпространение на софтуер, съдържащо програми от няколко различни източника. Лицензът не изисква възнаграждение или друга такса за такава продажба.

Изходен код

Програмата трябва да включва изходен код и трябва да позволява разпространение в изходен код, както и в компилиран вид. Когато някаква форма на продукт не се разпространява с изходен код, трябва да има добре популяризиран начин за получаване на изходния код срещу не повече от разумна цена за възпроизвеждане, за предпочитане изтегляне през интернет без заплащане. Изходният код трябва да бъде предпочитаната форма, в която програмистът би модифицирал програмата. Не се допуска умишлено обфусциран изходен код. Междинни форми, като изход от препроцесор или преводач, не са разрешени.

Производни произведения

Лицензът трябва да позволява модификации и производни произведения и трябва да позволява тяхното разпространение при същите условия като лиценза на оригиналния софтуер.

Целостта на изходния код на автора

Лицензът може да ограничи разпространението на изходния код в модифицирана форма само ако лицензът позволява разпространението на „пач файлове“ с изходния код с цел модифициране на програмата по време на изграждане. Лицензът трябва изрично да разрешава разпространението на софтуер, създаден от модифициран изходен код. Лицензът може да изисква производните произведения да носят различно име или номер на версия от оригиналния софтуер.

Без дискриминация срещу лица или групи

Лицензът не трябва да дискриминира никое лице или група лица.

Без дискриминация спрямо областите на дейност

Лицензът не трябва да ограничава никого да използва програмата в конкретна област на дейност. Например, не може да ограничава програмата да се използва в бизнес или да се използва за генетични изследвания.

Разпространение на лиценз

Правата, приложени към програмата, трябва да се прилагат за всички, за които програмата се разпространява без необходимост от изпълнение на допълнителен лиценз от тези страни.

Лицензът не трябва да е специфичен за продукт

Правата, свързани с програмата, не трябва да зависят от това дали програмата е част от конкретна софтуерна дистрибуция. Ако програмата е извлечена от тази дистрибуция и се използва или разпространява в рамките на условията на лиценза на програмата, всички страни, на които програмата се разпространява, трябва да имат същите права като тези, които са предоставени във връзка с оригиналната софтуерна дистрибуция.

Лицензът не трябва да ограничава друг софтуер

Лицензът не трябва да поставя ограничения върху друг софтуер, който се разпространява заедно с лицензирания софтуер. Например лицензът не трябва да настоява всички други програми, разпространявани на същия носител, да са софтуер с отворен код.

Лицензът трябва да бъде технологично неутрален


Никоя разпоредба на лиценза не може да се основава на отделна технология или стил на интерфейс.